You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Przepisy dotyczące budowy domów letniskowych

Przepisy dotyczące budowy domów letniskowych

Domki letniskowe czyli w języku urzędowym - budynki rekreacji indywidualnej do okresowego wypoczynku - nie są, w myśl przepisów, tym samym co budynki mieszkalne. Nie można w nich też wydzielić większej liczby odrębnych lokali – stałyby się wtedy budynkami zamieszkania zbiorowego (hotelem, pensjonatem, itp.). Jednocześnie, żaden przepis nie definiuje terminu „okresowy wypoczynek” - czy jest to tydzień, miesiąc czy kilka miesięcy w roku. Brak również regulacji dotyczących standardów i pomieszczeń, jakie muszą się znaleźć tego typu obiekcie. Nie oznacza to jednak, że dopuszczalna jest pełna dowolność w wyborze lokalizacji oraz gabarytów domku letniskowego.

Na jakiej działce możemy wybudować domek letniskowy?

Z prawnego punktu widzenia dom letniskowy jest czymś zupełnie innym niż budynek mieszkalny – oznacza to, że nie można go postawić na terenie przewidzianym pod budownictwo mieszkaniowe w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Nie można tego zrobić także na gruntach rolnych – wymagałoby to przeprowadzenia najpierw procedury odrolnienia, co jednak jest dość długotrwałe i kosztowne.

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki, na której chcemy postawić domek letniskowy, należy upewnić się, że jest ona przeznaczona na cele rekreacyjne z możliwością zabudowy letniskowej. Informacje dotyczące statusu terenu można uzyskać w powiatowym Wydziale Architektury i Budownictwa. Tam również otrzymamy wypis i wyrysy dotyczące nieruchomości, które są niezbędne do wszelkich czynności administracyjnych związanych z budową domku. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera m.in. informacje na temat maksymalnej dopuszczalnej liczby budynków na działce, ich powierzchni oraz wysokości, szerokości elewacji, czy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu. Jeżeli nasza działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania możemy złożyć indywidualny wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Podobnie, jak w przypadku budynku mieszkalnego, dom letniskowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Maksymalna powierzchnia tego typu obiektu, nie przeznaczonego do użytku całorocznego, nie może przekraczać 150 m2. W przeciwieństwie do budynku mieszkalnego nie musi on być wyposażony w stały dostęp do kanalizacji i bieżącej wody.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2a Prawa budowlanego pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku obiektów wolnostojących, parterowych, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 70 m2 – obecnie ma je w ofercie każdy producent domów letniskowych. Jeżeli wszystkie trzy warunki są spełnione wystarczy tylko zgłoszenie budowy w urzędzie gminy. Dodatkowy warunek jest taki, że na każde 500 m2 działki przypadać może maksymalnie jeden taki domek. Jeżeli więc domek letniskowy będzie realizowany na podstawie zgłoszenia - inwestor nie ma obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Jakich dokumentów potrzebujemy do budowy domu letniskowego?


Kiedy już ustalimy stan prawny naszej działki i mamy pewność, że można na niej wybudować dom letniskowy - możemy przystąpić do zgromadzenia zestawu wymaganych przepisami dokumentów, które należy złożyć w Starostwie powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu.

Dla domów o powierzchni powyżej 70 m2 są to: plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, warunki techniczne dostawy mediów, projekt domu, pozwolenie na budowę, zgłoszenie o rozpoczęciu prac budowlanych oraz dziennik budowy. Przygotowanie tych dokumentów najlepiej zlecić architektowi, który opracowywał projekt naszego domu.

Zgłoszenia domku do 70 m2 dokonujemy na formularzu określającym zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wraz z terminem rozpoczęcia, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz szkice lub rysunki obiektu. W przypadku procedury zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany.